Heart is like crystal preserve it love

Heart Is Like Crystal Preserve It
Love Is Like Perfume Spread It
Feeling Are Like Flood Flow It
Frienship Is Like Umbrella Lets Share It