Piyaadae sae aagae hai cycle sawaar us

Piyaadae Sae Aagae Hai Cycle Sawaar
Us Sae Bhi Aagae Ha Motor Car
Chalae Aur Jaldi Hawaai Jahaaz
Magar Us Sae Bhi Taez Ter Hai Malak-Ul-Maut
Na Faasiloan Ki Bandish
Na Hi Waqt Ki Qhaed
Na Petrol Ki Haajat
Na Licence Ki Zaroorat
Na Daulat Ki Rishwat
Jahan Bhi,Jis Per Bhi,Jab Bhi Chaahae
Jhapat Lae Jaati Hai Apna Shikaar
Kiya Piyaada,Kiya Cycle Sawaar
Kaesi Rail Gaadi,Kiya Motor Car
Aur Kaesi Hawaai Jahaaz