Dil roshan to zahan jaan ki chingari

Dil Roshan To Zahan Roshan Jaan
Dil Ki Chingari Agar Tan Per Padi
To Afsaana Likhne Baathe Wo !
Utha Hawaoin Se Garja Badaloin Se
Roshan Karta Zahan Ko