Dil se khuda tak seenay mein hai

Dil Se Khuda Tak
Seenay Mein Dil Hai
Dil Mein Dard Hai
Dard Mein Nasha Hai
Nashay Mein Mithas Hai
Mithas Mein Meza Hai
Mezay Mein Arzoo Hai
Arzoo Mein Musarrat Hai
Musarrat Mein Umeed Hai
Umeed Mein Yaqeen Hai
Yaqeen Mein Khayal Hai
Khayal Mein Tasawur Hai
Tasawur Mein Tu Hai
Tujh Mein Ada Hai
Ada Mein? Hayea Hai
Hayea Mein Nazakat Hai
Nazakat Mein Shooqi Hai
Shooqi Mein Tohfa Hai
Tohfay Mein Banawat Hai
Banawat Mein Apnayat Hai
Apnayat Mein Chahat Hai
Chahat Mein Kholoos Hai
Kholoos Mein Pyaar Hai
Pyaar Mein Ebadat Hai
Ebadat Mein Khuda Hai