Duniya lakh sitam kare lekin tumhare me

Duniya Lakh Sitam Kare Lekin Tumhare
Sitam Me Kuch Aur Hi Jadu Hai Aur
Hum Tumhe Sitam Dhane Dete Hai
Kyonke Hum Jaante Hai Hum Me Bhi
Kuch Jadu Hai