Jivanma darek sukh no vikalp male tamne

Jivanma Darek Sukh No Vikalp Male Tamne
Jivanma Darek Prashn No Ukel Male Tamne
Jivanma Darek Dard Ni Dava Male Tamne
Prem Ane Bhavnani Chata Male Tamne
Kan Ne Madhur Gujan Thi Bhare Tevi Sada Male Tamne
Sundartam Atma No Sath Male Tamne
Thokro Khata Pehla Pakdi Le Tevi Bath Male Tamne
Hunf Thi Bharelo Koi No Hath Male Tamne
Koi Na Bharela Heeya Nu Het Male Tamne
Duniya Ma Ghanu Badhu Che Shyam Pan Badhu Shwet Male Tamne
Prem Nu Ashkhalit Vehtu Zarnu Male Tamne
Tame Nadi Cho To Samai Java Koi Dariyo Male Tamne