Kagad ma tari yad na kissao lakh

Kagad Ma Tari Yad Na Kissao Lakh Mane,
Jo Shakya Hoy To Prem Na Tahukao Lakh Mane,
Tara Vina To Ahi Dhummas Chhe Badhe,
Tari Gali Ma Keva Tadka Chhe? Lakh Mane.