Nichu josho to kanku khari jashe uchu

Nichu Josho To Kanku Khari Jashe
Uchu Josho To Kajal Vikhrai Jashe
Aadu Josho To Modhu Malkai Jashe
Mari Same Josho To Badhu Samjai Jashe