Sabd tame aapjo geet hu banavish rasto

Sabd Tame Aapjo Geet Hu Banavish
Rasto Tame Aap Jo Manzil Hu Gotish
Khushali Tame Aapjo Hasine Hu Batavish
Mitra Tame Banjo Mitrata Hu Nibhavish