Ajse apkeyahn dhankibarsathomalaxmika vas hohar dilpeapkaraj

Ajse
ApkeYahn DhanKiBarsatHo,MaLaxmika VAS ho,Har DilpeApkaRaj ho,Unnatika SarpeTaj
ho,Gharme shantika VAS H