Bhunwer ki gaud may jaisay kinara

Bhunwer
ki gaud may jaisay kinara saath rehta hai ku