Dast e talab bharao magar ehtabar se

Dast e talab bharao magar ehtabar se

Dast e talab bharao magar ehtabar se,
Hai sakhar e hiyat me sim bhi ghola hoa.