Dhalati raat ka khula ehsaas hainere

Dhalati raat ka
khula ehsaas hain,.ere dil me teri jagah kuchha khas hain.Tu nahi hain yahan malum
hain,Par dil kehata h