Hazor e yar hoi daftar jinon ki

Hazor e yar hoi daftar jinon ki talab

Hazor e yar hoi daftar jinon ki talab,
Girah me le ke gariban ka tar tar chale.