Husan o shoq ki laag me aksar

Husan o shoq ki laag me aksar cher odhar se hoti hai

Husan o shoq ki laag me aksar cher odhar se hoti hai,
Shamah ka shohla jab lehraya urr k chala parwana bhi.