Ishiq ki choot to lagti hai har

Ishiq ki choot to lagti hai har ik k dil par

Ishiq ki choot to lagti hai har ik k dil par,
Zaraf k faraq se awaz badal ati hai.