Ishiq me sir phorna bhi kia ki

Ishiq me sir phorna bhi kia ki ye be moher log

Ishiq me sir phorna bhi kia ki ye be moher log,
Joae khoon ko naam de daite hain joae sheer ka.