Kuj unj vi rahavan okhiyan san

Kuj unj vi rahavan okhiyan san

Kuj unj vi rahavan okhiyan san.
Kuj ghal vich guman da tuog vi si
Kuj shaher dy log vi zalam sen.
Kuj sanu maran da shok vi si.
(Rahavan:Path)(Okhiyan:Difficult)(Toug:Hint)