Parhata tha me namaz samaj kar use

Parhata tha me namaz samaj kar use

Parhata tha me namaz samaj kar use rasheed,
Phir yoon hoa ke muj se qaaza ho gea ho shakhs.