Ragon me dorte phirne k hum nahin

Ragon me dorte phirne k hum nahin qael

Ragon me dorte phirne k hum nahin qael,
Jab ankh hi se na tapka to phir laho kia hai.