Samar naseeb me ho ga to mil

Samar naseeb me ho ga to mil hi jae ga

Samar naseeb me ho ga to mil hi jae ga,
Jo shakh phot rahi hai usi ko phalne do.