Shar masari hai muhabbat yahi

Shar masari hai muhabbat hai yahi

Shar masari hai muhabbat hai yahi,
Hum tere bad zamane se gae.