Tabiyat rafta gham ki khogar hoti jati

Tabiyat rafta rafta gham ki khogar hoti jati hai

Tabiyat rafta rafta gham ki khogar hoti jati hai,
Jafa kam kar jafa abb roh par war hoti jati hai.