Tamam umer qaaz me guzarne wale

Tamam umer qaaz me guzarne wale

Tamam umer qaaz me guzarne wale,
Raha hoe hain to siyad hona chahte hain.