Teh ho choka hai kitna safr khabar

Teh ho choka hai kitna safr khabar nahin

Teh ho choka hai kitna safr khabar nahin,
Main ajnabi hon aur pur israr raste.