Woh dukh ki barish mein chor gaya

Woh dukh ki barish mein chor gaya

Woh dukh ki barish mein chor gaya
Or hum samjhe woh sath hamen le gaya