Zehan ne jab bhi mazi k dareche

Zehan ne jab bhi mazi k dareche khole

Zehan ne jab bhi mazi k dareche khole,
Sard jhonkon k hoz garam hawa ai hai.