Zikar us ka hi sahi bazam me

Zikar us ka hi sahi bazAM me bethe ho faraz

Zikar us ka hi sahi bazAM me bethe ho faraz,
Dard kaisa hi othe hath na dil pe rakhna.