Kajubadampistaakraot all dry fruits have no comparison

Kaju,Badam,Pista,Akraot
All Dry Fruits Have No Comparison With You,
Kyunki Khajur Ki Baat Hi Kuch Aur Hoti Hai!