Maran darashi aalyavar mi mhatal tula shambhar

Maran Darashi Aalyavar Mi Mhatal
Tula Shambhar Varshe Aayushya Aahe
Maranhi Chat Padal Mhanal
Kay Ha Manushya Aahe