Nazar milakar se humne ko padte

Nazar Milakar Nazar Se Humne ,
Nazar Ko Padte‚  Nazar Ko Dekha ,
Nazar Padi Jab Nazar Ke Upar
Nazar ke Upar Nazar Ko Ghayal Nazar Se Dekha