Shyari ko ghaans samajh kar sabhi ghade

Shyari Ko Ghaans Samajh Kar
Sabhi Ghade Charne Lage
Sher Samahjne Aaye Na Aaye
Sar Sabhi Ke Hilne Lage