Yahah bhi khuda hai wahan jahan nahin

Yahah Bhi Khuda Hai
Wahan Bhi Khuda Hai
Jahan Khuda Nahin Hai
Wahan Kal Khude Ga….